Zdroj: http://www.yorkshireclub.cz/index.php?a=klubova-vystava-ytkchajp-31.10.2021  •  Vydáno: 3.11.2021 17:20  •  Autor: fannynka

Klubová výstava YTKCHaJP 31.10.2021

Klubová výstava YTKCHaJP 31.10.2021KV 31.10.2021
Praha 9, Hotel Svornost
Výsledky


KLUBOVÁ VÝSTAVA YTKCHaJP 

31. října 2021

 

Výsledek výstavy - klik

pdf.